Dawn (4am-6am): Lalit, Bhatiyar 

Sitar Bhatiyar


Sunrise (6am-8am): Jogiya, Bhairav, Ramkali
Morning Light (8am-10am): Ahir Bhairav, Todi, Komal Rishabh Asavari, Bilaskhani Todi

Santoor - Pandit Shiv Kumar Sharma


Late Morning (10am-Noon): Bhairavi, Alahiya Bilaval, Jaunpuri