Evening‎ > ‎

Long

Sunset (6pm-8pm) Hameer, Yaman, Puriya, Shuddha Kalyan

Ustad Vilayat Khan - Raga Hameer

Darker Hours (8pm-10pm):JaiJaiVanti, Kedar, Durga, Desh

Raag Jaijaiwanti (Alap, Jor And Jhala) - Nikhil Banerjee


Shahid Pervez - Raga DeshComments