Evening


Dusk (4pm-6pm) Purvee, Shree
Dark Hours (6pm-8pm) Hameer, Yaman, Puriya, Shuddha Kalyan
Darker Hours (8pm-10pm):JaiJaiVanti, Kedar, Durga, Desh