Afternoon (Noon-2pm): Brindavani Sarang, Shuddha Sarang, Gaud Sarang
Late Afternoon (2pm-4pm): Bhimpalasi, Multani

Raag Bhimpalasi, Ustad Sultan Khan, Sarangi


Sitar - MultaniApproaching Dusk (4pm-6pm): Purvi, Shri, Patdeep